Головна Договір поставки

Договір поставки зразок
1 6198
2 16480
3 7615
4 14095
5 10367
6 7327
7 4979
8 10456
9 4983
10 9249
11 6505
 

Поняття
Актуальність договору поставки визначається широкою поширеністю даного договору в сфері підприємницької діяльності. Цей договір іноді називають підприємницькою чи торговою купівлею-продажем. На українському ринку ще недавно складалася ситуація, коли підприємці укладали даний договір, не приділяючи належної уваги його оформленню та змісту, користуючись готовими погано пропрацюваними зразками і не беручи до уваги всіх особливостей даного договору. У міру розвитку ринкової економіки та ускладнення економічних зв'язків угоди з поставки стають все більш об'ємними, зачіпаючи такі питання як комплектність товару, його приймання та гарантійне обслуговування.

Договір поставки (товару або обладнання) є домовленість між двома сторонами (продавцем-постачальником і покупцем) про передачу в обумовлений термін товарів для подальшого їх використання в господарських цілях.

Даний договір за своєю природою - консенсуальний, взаємний та оплатний. Відмітною ознакою договору є особливий характер використання товару: поставлений товар купується для подальшого застосування в комерційній діяльності або в будь-який іншій діяльності, яка не пов'язана з домашнім (особистим) використанням. Таким чином, товар купується для подальшого виробничого використання.

Іншими особливостями цього договору є:

  1. дата укладення договору, як правило, не збігається з датою виконання;
  2. товар, який поставляється повинен володіти загальними ознаками - формою, вагою, кольором і т.д.
  3. передбачається можливість поставки майбутніх речей (замовник може придбати ще не існуючу річ, яка буде зроблена, поставлена ​​і передана йому лише в майбутньому).

В даний час на правове регулювання відносин договору поставки направлені десятки різнорівневих нормативних актів (як цивільно-правових, так і суміжних галузей права, як приватного, так і публічного права).

Предмет
Предметом договору поставки можуть бути будь-які не вилучені з обігу речі. У більшості випадків вони визначаються родовими ознаками (числом, мірою, вагою), проте чинне законодавство не перешкоджає і продажу індивідуально-визначених речей. Це випливає з наведеного в ЦК поняття договору поставки. На момент укладення договору постачальник, як правило, ще не має в своєму розпорядженні товарів для поставки.

Майнові права та інші об'єкти цивільних прав в поняття предмета договору поставки не входять.
Сторони
Сторонами договору поставки є постачальник і покупець. Зазвичай в даній якості виступають особи, які ведуть підприємницьку діяльність.

Постачальник в договорі поставки - сторона договору, яка зобов'язується надати покупцеві в обумовлений термін товар. На стороні постачальника за договором поставки, як правило, виступають комерційні організації і фізичні особи-підприємці.

Покупець - сторона договору поставки, яка зобов'язується прийняти та оплатити поставлений товар. В якості покупця можуть виступати будь-які особи (за винятком фізичних осіб, які купують товари для побутових потреб), однак найчастіше стороною договору поставки виступають підприємці (індивідуальні та колективні).

Держава також може виступати покупцем в якості сторони договору поставки (наприклад, купуючи товари в державний резерв), що найчастіше оформляється договором поставки товару для державних потреб або держконтрактів на поставку товару.

В іншому, ЦК не містить певних вимог до суб'єктного складу договору поставки або відповідальності за договором поставки.

Відповідальність за договором поставки описується сторонами в спеціальному розділі договору "Відповідальність сторін", в якому містяться умови і норми права ЦК, що описують відповідальність покупця і постачальника за договором.
Умови
Істотною умовою договору поставки є:

  1. Предмет договору - це умови договору поставки про товар, про його найменування, кількості і якості. Встановлюючи предмет договору, сторони договору поставки повинні точно вказати назву продукції (товару), не допускається підміна, а також номери стандартів, технічних умов, артикулів та інших необхідних документів, на відповідність яким належить перевіряти продукцію (товари), яка надійшла. У тих випадках, коли мова йде про товари одного найменування, але з різними ознаками, сторони зобов'язані передбачити це умовами договору поставки в тексті договору. Якщо продукція, яка поставляється має складні характеристики. Тоді їх опис дається окремо в спеціальному додатку - "Специфікація товару", яка є невід'ємною частиною договору поставки.
  2. Термін поставки - умова про передбачені в договорі поставки тимчасових періодах, протягом яких постачальник повинен передати товар покупцеві. Без вказівки терміну поставки договір не вважається укладеним.

При відсутності даних узгоджених умов договору поставки, він не вважається укладеним.

До додаткових умов договору поставки належить:

  1. Оплата договору поставки. Ціна і порядок розрахунків в договорі поставки не визначається законодавчими актами. Є ряд документів у вигляді прейскурантів, тарифів тощо, які, як правило, виходять безпосередньо від постачальника. Порядок розрахунків з оплати договору поставки сторони також можуть встановити на свій розсуд: одноразовий платіж, стовідсотковий аванс, спеціальний графік платежів і т.д.
  2. Періоди поставки товару. У випадку, коли сторонами передбачена поставка товарів протягом строку дії договору поставки окремими партіями і терміни поставки окремих партій (періоди поставки) у ньому не визначені, то товари повинні поставлятися рівномірними партіями помісячно, якщо інше не випливає із закону, інших правових актів, змісту зобов'язання або звичаїв ділового обороту. Поряд з періодом поставки договором можуть бути передбачені й графік поставки: декадний, погодинної, добовий і т.д.
  3. Страхування товару. Сторони договору поставки можуть обумовити умову договору поставки про страхування товару, причому витрати по страхуванню може взяти на себе покупець або постачальник, а також тягар страхових витрат сторони можуть поділити між собою.
  4. Порядок передачі товару від постачальника покупцеві. У тексті договору може міститися така умова договору поставки як порядок передачі товару - яким чином покупець повинен вести приймання поставлених товарів, місце і час передачі товару та ін.

Відсутність у договорі поставки вищезазначених додаткових умов договору поставки, не тягне за собою визнання договору поставки неукладеним або недійсним.

Форма
Форма договору поставки повинна відповідати нормам ЦК про укладення угод. Угоди юридичних осіб між собою та з фізичними особами повинні відбуватися в простій письмовій формі. Це правило поширюється і на фізичних осіб, які займаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи. Таким чином, юридичним особам і підприємцям рекомендовано проводити оформлення договору поставки в простій письмовій формі.

Недотримання сторонами правил оформлення договору поставки, а саме простої письмової форми договору поставки не тягне його недійсності. Згідно ЦК Наслідком недотримання форми може бути лише відсутність у сторін за договором права в разі спору посилатися на підтвердження угоди та її умов на показання свідків. У такій ситуації сторони можуть використовувати як докази укладення договору листування один з одним, бухгалтерські документи (накладні і т.д.), які підтверджують факт укладення та виконання договору.