Головна Договір підряду

Договір підряду зразок
1 5901
2 7607
3 7835
4 5054
5 13075
6 9551
7 8119
8 8002
 

Поняття
Види підрядних відносин були відомі ще римському праву, в якому договір підряду розглядався як різновиду договору найму речей, робіт або послуг. В даний час договір підряду широко використовується в практиці і є важливим елементом цивільних правовідносин. Цивільно-правовий договір підряду визначається як договір, в силу якого одна сторона (підрядник) зобов'язується виконати за завданням другої сторони (замовника) певну роботу і здати її результат замовникові, а замовник зобов'язується прийняти результат робіт і оплатити їх.

З наведеного визначення договору підряду випливає, що він є консенсуальним, оплатним і взаємним. Характерними ознаками договору підряду є:

 1. підрядник виконує роботу за завданням замовника з метою задоволення тих чи інших індивідуальних потреб і вимог замовника;
 2. підрядник зобов'язується виконати певну роботу, результатом якої є створення нової речі, або відновлення, поліпшення, зміна вже існуючої речі;
 3. річ, створена за договором підряду належить на праві власності підрядчику до моменту прийняття виконаної роботи замовником, ця умова може бути не вказана в зразку договору підряду;
 4. підрядник самостійний у виборі засобів і способів досягнення обумовленого договором підряду результату;
 5. підрядник зобов'язується виконати роботу на свій ризик;
 6. підрядник виконує роботу за винагороду, право на отримання якої в нього виникає по виконанню і здачі роботи, якщо інше не передбачено договором підряду.

З наведених вище характеристик, притаманних будь-якого виду договору підряду, ясно, що зобов'язання підрядного типу регулюють відносини з надання послуг (виконання робіт). Іншими словами, підрядні зобов'язання відносяться до таких зобов'язань, в яких боржник зобов'язується не що-небудь дати, а що-небудь зробити, тобто виконати певну роботу. Виконання роботи підрядником спрямовано на досягнення певного результату, наприклад, виготовлення індивідуально-визначеної речі, здійснення її ремонту, поліпшення або зміну її споживчих властивостей. Результат роботи потім передається замовнику.

Зразок договору підряду повинен містити всі вказані характерні ознаки договору підряду, а також його істотні умови.

Предмет
Предметом договору підряду є результат виконаної роботи. Поняття предмета договору підряду конкретизується в залежності від завдання замовника і виду робіт, результат може виражатися в створенні нової речі, або відновлення, поліпшення, чи іншій зміні вже існуючої речі. Поряд з поширеними формами вираження результату роботи (наприклад, ремонт квартири, будівництва об'єкта, ремонт побутової техніки тощо) існують такі види робіт, в яких діяльність підрядника спрямована безпосередньо на людину (послуги лікаря, перукаря тощо).

Відносинам підряду відповідає такий результат роботи, який:

 1. може існувати окремо від виконавця роботи;
 2. може бути гарантований виконавцем.

При відсутності будь-якої з названих ознак правова форма договору підряду для регулювання зазначених відносин неприйнятна.

Визначення в договорі поняття предмета договору підряду є обов'язковою умовою його укладення.

Сторони
Сторони договору підряду - це замовник і підрядник. Замовник - сторона договору підряду, яка доручає виконання певної роботи, а підрядник - сторона, яка зобов'язується виконати цю роботу. У ролі замовників і підрядників можуть виступати як юридичні особи та індивідуальні підприємці, так фізичні особи, які мають цивільну дієздатністю.

В залежності від правового статусу підрядника будуть змінюватися і умови договору. Наприклад, при укладенні договору підряду з індивідуальним підприємцем або між юридичними особами ціна виконання робіт може обкладатися або не обкладатися ПДВ.

Також при укладанні договору підряду з індивідуальним підприємцем або між юридичними особами підрядник зобов'язується разом з актом здачі-приймання виписувати і рахунок-фактуру по виконаним роботам.

Часто підряднику для виконання робіт як стороні договору підряду необхідно володіти ліцензією. Доцільна тому діяльність так званих професійних замовників, які за договором підряду з громадянами і організаціями приймають на себе відповідальність за договором підряду за виконання функцій замовника по зведенню будівель, споруд або виконання інших робіт для третіх осіб. Крім того, якщо діяльність громадянина носить не разовий, а постійний характер, то він повинен мати дозвільні документи на право здійснення індивідуальної трудової діяльності.

Іноді на стороні договору підряду підрядника можуть виступати одночасно дві особи або більше (співвиконавці). В цьому випадку вони є солідарними боржниками (кредиторами) і ділять між собою відповідальність за договором підряду. Таким чином, замовник може пред'явити вимоги кожному з них, при цьому як повністю, так і в частині боргу. У той же час будь-який із підрядників може вимагати від замовника, наприклад, повністю оплатити всі виконані роботи. Участь кількох осіб можливо при: неподільності предмета договору підряду, виконання робіт у зв'язку із здійсненням підприємницької діяльності та в інших випадках, передбачених законом або договором.
Умови
Істотними умовами договору підряду є конкретизовані роботи та терміни, в які підрядник ці роботи повинен виконати. Без вказівки цих даних договір підряду не буде вважатися укладеним.

Розглянемо детальніше істотні умови договору підряду:

 1. Предмет договору підряду. Як уже зазначалося в розділі "Предмет договору підряду" ним є "результат виконаної роботи". Договір підряду укладається на виготовлення або переробку (обробку) речі або на виконання іншої роботи, але в будь-якому випадку, метою договору підряду є отримання речового результату.
 2. Термін договору підряду. У тексті необхідно вказувати два терміни договору підряду: термін початку і термін закінчення роботи. Додатково за погодженням сторін у договорі підряду можуть бути передбачені терміни завершення окремих етапів роботи (проміжні терміни). Як правило, підрядник несе відповідальність за порушення будь-яких строків договору підряду (як початкового і кінцевого, так і проміжних).

Додатковими умовами договору підряду є:

 1. Сторона, яка визначає спосіб виконання робіт. Підрядник самостійно визначає способи виконання завдання замовника, якщо інше не передбачено договором.
 2. Сторона, за рахунок якої виконуються роботи. Робота за договором підряду виконується коштом підрядника - з його матеріалів, його силами і засобами, якщо інше не передбачено договором підряду.
 3. Оплата договору підряду. У договорі підряду зазначається ціна роботи, яка підлягає виконанню або способи її визначення. Ціна роботи (або кошторис) за договором підряду може бути приблизною або твердою. Приблизною є кошторис, від положень якого в ході виконання договору підряду можливі відступи. Твердою вважається кошторис, від положень якого відступи не допускаються. При відсутності інших вказівок у договорі підряду ціна роботи вважається твердою. Перегляд твердої оплати у договорі підряду, як виняток, допускається: при істотній зміні обставин виконання роботи за договором підряду; при наявності економії підрядника; при неналежній якості виконаних за договором підряду робіт, при невикористанні підрядником за договором підряду всього матеріалу замовника.
 4. Залучення субпідрядників. Підрядник має право залучити до виконання своїх зобов'язань інших осіб (субпідрядників), сам при цьому виступаючи в ролі генерального підрядника, якщо інше не передбачено договором.
 5. Розподіл отриманої підрядником економії. Підрядник зберігає право на оплату робіт за ціною, передбаченої договором підряду, якщо замовник не доведе, що отримана підрядником економія вплинула на якість виконаних робіт. У договорі підряду може бути передбачено інший розподіл отриманої економії.
 6. Порядок оплати робіт. Замовник зобов'язаний сплатити підряднику обумовлену ціну після остаточної здачі результатів роботи, якщо інше не передбачено договором.
 7. Порядок приймання робіт. ЦК регулює порядок приймання робіт замовником, встановлюючи основні правила приймання робіт, виявлення та оскарження недоліків.
 8. Порядок і обсяги сприяння замовника. Замовник зобов'язаний у випадках, в обсязі та в порядку, передбачених договором підряду, надавати підрядчику сприяння у виконанні роботи.
 9. Якість робіт. Якість виконаної підрядником роботи має відповідати умовам договору підряду, а при відсутності або неповноті умов договору вимогам, що звичайно ставляться до робіт відповідного роду.
 10. Обмін інформацією. Підрядник зобов'язаний передати замовникові разом з результатом роботи інформацію, що стосується експлуатації або іншого використання предмета договору підряду, якщо це передбачено договором.
Форма
ЦК України не містить вказівки щодо форми, в якій повинні укладатися договори підряду. Щоправда ст. 866 вказує, що договір побутового підряду вважається укладеним у належній формі, якщо підрядник видав замовникові квитанцію або інший документ, що підтверджує укладання договору.