Головна Зобов’язання. Договори

Спори, які виникають із зобов’язань, договорів: зразки позовних заяв, судові рішення, судова практика
Зобов'язання - це необхідність, обумовлена договором, заподіянням шкоди або необгрунтованого збагачення, однієї особи, іменованого боржником, вчинити на користь іншої особи, іменованого кредитором, певну дію. Такою дією може визнаватися передача певного майна, виконання роботи, сплата грошей, а також інші дії. Крім того під такою дією може міститися відмова (утримання) боржника від вчинення певної дії. Кредитор, на користь якої має бути здійснено таку дію, має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.
Договір (множина - договори) - домовленість двох або більше осіб про встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.
Сторонами договору можуть виступати як фізичні, так і юридичні особи, включаючи різні публічно-правові утворення (міжнародні організації, держава та ін). Використовується в трьох значеннях: договір як правовідносини; як юридичний факт, який породжує зобов'язання; як документ, що фіксує факт виникнення зобов'язань з волі його учасників.
Види договорів: купівлі-продажу, зберігання, дарування, міни, ренти, оренди, підряду, банківського вкладу, перевезення, позики та кредиту, найму житлового приміщення.
У сучасному українському цивільному праві до договорів застосовуються правила про дво-і багатосторонні угоди.
Договори можуть бути безоплатні і відплатні. Будь-який договір, за яким хоча б одна з його сторін за виконання нею її обов'язків має отримати плату або інше зустрічне (щодо такого обов'язку) відшкодування, є відплатним. Безоплатним є договір, за яким одна із сторін зобов'язується в чому-небудь перед іншою стороною без одержання від неї зустрічного відшкодування.
Можлива множинність осіб на одній зі сторін договору, тобто укладення договору між кількома особами, з одного боку, і однією особою або декількома ж особами - з іншого.
Договір може бути складений на кількох мовах. Як правило, при оскарженні в таких випадках силу має мова договору, на якому ведеться діловодство у відповідному суді, якщо в самому договорі не встановлено пріоритет будь-якої мовної версії.
Також під договором часто мається на увазі зобов'язання, що виникають з договору, або документ, в якому зафіксовані його умови.