Головна Кредитний договір

Кредитний договір зразок
1 6818
2 12932
3 10471
 

Поняття
Кредитний договір - цивільно-правовий договір, за яким банк або інша кредитна організація (кредитор) зобов'язуються надати грошові кошти (кредит) позичальникові, а позичальник зобов'язується повернути отриману грошову суму і сплатити відсотки на неї.

Кредитний договір є різновидом договору позики, тому до нього застосовуються правила, передбачені нормами договору позики, якщо інше не передбачено законом або не випливає із суті договору.

Для розуміння особливостей кредитного договору, необхідно виділити його відмінності від позики:

Кредитором в даній угоді можуть виступати лише банки та небанківські кредитні організації, в договорі позики займодавцем можуть бути будь-які юридичні та фізичні особи.
У кредитному договорі позичальникові передаються тільки грошові кошти, в договорі позики позичальникові можуть бути передані як грошові кошти, так і інші речі.
Кредитний договір укладається завжди в письмовій формі, договір позики в певних випадках може укладатися і в усній формі.
У кредитному договорі завжди стягуються відсотки за користування кредитом, договір позики допускає безвідсоткову позику.
Кредитний договір вважається укладеним з моменту узгодження сторонами його істотних умов у письмовій формі, договір позики вважається укладеним з моменту передання грошей або інших речей.
Для даного договору можлива відмова кредитора надати кредит навіть після укладення угоди, в договорі позики відмова позикодавця від надання позики просто неможлива, тому що тоді договір позики не вважається укладеним.

Безумовними принципами кредитування є:

принцип терміновості (кредит дається на однозначно певний термін);
принцип зворотності (у погоджений термін вся сума кредиту повинна бути повернена повністю);
принцип платності (за право користування кредитом позичальник повинен заплатити обумовлену суму відсотків).
Предмет
Предметом кредитного договору можуть бути лише грошові кошти, але в жодному разі не речі.
Сторони
Сторонами кредитного договору є кредитор і позичальник.
Позичальником може бути будь-яка фізична або юридична особа, яка укладає кредитний договір для підприємницьких та споживчих цілей.
Кредитором може бути тільки банк або інша фінансова установа.
Умови
Істотними умовами кредитного договору є:

 1. Предмет: розмір і порядок сплати кредиту та відсотків по ньому. Предметом кредитного договору є тільки грошові кошти.
 2. Повна вартість кредиту. У розрахунок повної вартості кредиту включаються платежі позичальника за договором, пов'язані з укладанням і виконанням цього договору, в тому числі: з погашення основної суми боргу; по сплаті відсотків; збори (комісії) за розгляд заявки (оформлення кредитного договору); комісія за видачу кредиту; комісія за відкриття, ведення (обслуговування) рахунків позичальника (якщо їх відкриття та ведення обумовлено укладенням кредитного договору); комісія за розрахункове та операційне обслуговування; комісія за випуск і річне обслуговування кредитних і розрахункових (дебетових) карток.

Крім того, при розрахунку повної вартості кредиту повинні враховуватися:

 1. витрати, пов'язані з укладанням договору та його оформленням (платежі за оцінкою переданого в заставу майна);
 2. мито за вчинення нотаріальних дій;
 3. платежі по страхуванню життя позичальника, відповідальності боржника, предмета застави, крім випадків обов'язкового страхування;
 4. та інші платежі.
 5. інші умови, щодо яких за заявою однієї із сторін повинно бути досягнуто згоди.

Додатковими умовами кредитного договору є:

 1. Строк та порядок надання кредиту, термін повернення кредиту;
 2. Права та обов'язки сторін;
 3. Цільове використання кредиту;
 4. Забезпечення кредиту;
 5. Майнова відповідальність сторін за порушення договору;
 6. Підстави та порядок розірвання та зміни договору;
 7. Вирішення спорів.
Форма
Кредитний договір повинен бути укладений у письмовій формі. Недотримання письмової форми тягне його недійсність.
Особливістю оформлення кредитного договору можна назвати використання спеціальних зразків. Зазвичай банки та інші кредитні організації використовують стандартні формуляри, які практично не змінюються в результаті переговорів.
Такі формуляри кредитного договору є для позичальника договором приєднання.