Головна Трудовий договір (контракт) Трудовий договір з працівником

П'ятниця, 18 лютого 2011, 22:19

Трудовий договір з працівником

м.___________ "__" ___________ 2011 року

_____________________________(повне найменування підприємства із зазначенням організаційно-правової форми), ІПН _____________________, __________________  (адреса), зареєстроване _______________________ (найменування реєструючого органу, дата, номер рішення про реєстрацію) в особі __________________(посада, П.І.Б.), що діє на підставі __________________________ (найменування документа, що підтверджує повноваження), іменоване надалі "Роботодавець", з одного боку, і __________ (П.І.Б. повністю), паспорт серії ________, N ________, виданий _______________ року, __________________ (найменування органу, що видав паспорт, дата видачі), зареєстрований (а) за місцем проживання за адресою: ___________________, який (а) надалі іменований "Працівник", уклали цей договір про таке:

1.  Предмет договору

1.  Працівник приймається на роботу як __________________ (вказати посаду та місце роботи - структурний підрозділ) відповідно до чого і, виходячи з умов цього договору, Працівник зобов'язується виконувати трудові функції (посадові обов'язки), конкретизовані в   відповідній посадовій інструкції, затвердженій в організації, а Роботодавець зобов'язується забезпечувати йому необхідні умови для роботи, виплачувати заробітну плату в порядку і на умовах, передбачених цим договором, локальними нормативними актами організації а також трудовим законодавством України.

2.  При здійсненні своїх прав і виконанні обов'язків Працівник повинен діяти в інтересах Роботодавця.  Здійснювати свої права і виконувати трудові обов'язки Працівник зобов'язується сумлінно і раціонально.

3.  Варіант 1.  Цей трудовий договір укладено на певний термін: початок дії договору "__" ____________________ 20__ року; закінчення - "__" ___________________ 20__ року.

Варіант 2.  Цей трудовий договір укладено на невизначений термін: початок дії договору "__" ________________ 20__ року.

4.  З метою перевірки відповідності кваліфікації Працівника і його ставлення до роботи, яка доручається йому встановлюється випробувальний термін тривалістю ________ місяців з моменту, коли Працівник приступить до виконання своїх трудових обов'язків (з початку дії цього договору).

II.  Права та обов'язки сторін

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: